klachtenregeling

Wij adviseren cliënten om klachten in eerste instantie met hun begeleider te bespreken. Als dit niet helpt, dan kunnen cliënten zich tot de teamleider wenden. Mocht dat ook geen bevredigend resultaat opleveren, dan kan onze klachtenfunctionaris wellicht uitkomst bieden. En in het uiterste geval is er de Geschillencommissie.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Leidt de melding van een klacht niet tot een oplossing of vind je dat je bij je begeleider en diens teamleider onvoldoende gehoor krijgt? Dan is het mogelijk om per mail of brief een officiële klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris. Deze onafhankelijke functionaris probeert vervolgens in persoonlijk overleg met de cliënt tot een oplossing te komen.

Klachten per brief kun je richten aan:
IJsselzorg, t.a.v. de klachtenfunctionaris
De Stoven 4
7206 AX Zutphen

Klachten per e-mail kun je o.v.v. ‘klacht’ richten aan:
info@ijsselzorg.nl

Geschillencommissie zorg

Als het overleg met de klachtenfunctionaris ook niet het gewenste resultaat oplevert, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Zorg. Onze klachtenfunctionaris kan alle informatie verstrekken over het starten van een procedure bij deze onafhankelijke commissie.

heb je vragen?