hoe wij omgaan met privacy van cliënten

In ons privacyreglement hebben wij vastgelegd hoe wij en onze medewerkers omgaan met gegevens van cliënten. Hieronder vind je de volledige tekst van dit reglement.

Toegang tot en geheimhouding van gegevens

Alle werknemers en vrijwilligers van IJsselzorg hebben toegang tot persoonsgegevens van cliënten. Werknemers zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk te achten (cliënt)informatie die zij in het kader van hun functie bij en/of werkzaamheden voor IJsselzorg hebben verkregen. Deze verplichting blijft ook gelden na het einde van de arbeidsovereenkomst. Overtreding van deze plicht kan leiden tot aangifte/vervolging en/of een boete als gevolg van de opgenomen bepalingen in de arbeidsovereenkomst en/of CAO.

Registratie en opslag van persoonsgegevens

Cliënten dienen zich bij aanvang van een begeleidingstraject te legitimeren. Er wordt GEEN kopie van het legitimatiebewijs gemaakt of opgeslagen door IJsselzorg. Alle persoonsgegevens van cliënten worden zorgvuldig en vertrouwelijk geregistreerd en opgeslagen. De fysieke dossiers van de cliënten worden bewaard in een afgesloten dossierkast op kantoor. De deur van dit kantoor zit op slot indien er geen medewerker aanwezig is. De digitale dossiers zijn opgeslagen in de ‘cloud’; een gecertificeerd serverpark zorgt voor veilige opslag en versleuteling van de gegevens.

Delen/verspreiden van gegevens

Gegevens worden alleen aan derden verstrekt na toestemming van de cliënt of diens vertegenwoordiger. Wij verspreiden geen informatie over of foto’s van cliënten via internet, Facebook en andere sociale media, tenzij we hiervoor toestemming hebben. Informatie over cliënten of medewerkers wordt door IJsselzorg of diens samenwerkingspartners nooit verkocht of vervreemd.

Inzage in eigen dossier en begeleidingsplan

Op schriftelijk verzoek mogen cliënten hun eigen dossier inzien. Ook weten cliënten wat er in hun begeleidingsplan staat en wat er over hen besproken wordt. Hiervan brengen wij hen op de hoogte tijdens halfjaarlijkse evaluaties en door cliënten (digitale) kopieën hiervan te verstrekken.

Naleving van de avg

Wij verzamelen persoonlijke gegevens van cliënten en medewerkers in het kader van begeleiding door IJsselzorg of in het kader van een dienstverband bij IJsselzorg. Deze gegevens worden na afloop van een begeleidingstraject/dienstverband maximaal 5 jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd. Het verzamelen van gegevens over cliënten en medewerkers gebeurt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), pas na uitdrukkelijke toestemming van deze cliënten of medewerkers.

Recht op weigering

Cliënten hebben het recht om te weigeren gegevens aan (een medewerker van) IJsselzorg te verstrekken. In dat geval kan IJsselzorg wel besluiten om geen uitvoering aan een begeleidingstraject te geven, omdat wij dan onvoldoende in staat zijn de belangen van de cliënt te behartigen en/of een risicotaxatie te doen in het kader van de veiligheid van andere cliënten en medewerkers.

heb je vragen?