veelgestelde vragen

Voor welk type hulp kun je bij IJsselzorg terecht? Wie betaalt de zorg? Hoe kom je in aanmerking voor hulp? Bekijk de veelgestelde vragen aan IJsselzorg en onze antwoorden daarop.

Heb je een Wmo-indicatie voor ambulante begeleiding of dagbesteding? Dan wordt onze hulp vergoed door de gemeente, vanuit de Wmo.

Houd wel rekening met de eigen bijdrage Wmo, die voor ieder huishouden geldt en door de gemeente wordt bepaald. In 2020 is de maximale eigen bijdrage € 19 per maand.

Op de website van het CAK vind je meer informatie over de Wmo en de eigen bijdrage. Op de website van je gemeente kun je zien hoe hoog de eigen bijdrage is die jouw gemeente hanteert en welke voorwaarden hiervoor gelden. Voor forensische ambulante begeleiding geldt geen eigen bijdrage.

Voor cliënten die niet op eigen gelegenheid naar onze locatie voor dagbesteding kunnen komen, is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om vanuit de Wmo vervoer vergoed te krijgen.

Bij het Wmo-loket van de gemeente kun je navragen of je hiervoor in aanmerking komt.

Wij hebben geen wachtlijsten. Heb je een verwijzing? Dan gaan we meteen aan de slag.

Voor hulp bij complexe problematiek. Wij helpen volwassen cliënten die in het dagelijks leven vast lopen op meerdere van de volgende leefgebieden:

• Zingeving
• Wonen
• Financiën
• Sociale relaties
• Lichamelijke gezondheid
• Psychische gezondheid
• Werk en activiteiten

Vanwege onze expertise op het gebied van hulpverlening bij huiselijk geweld, wordt onze hulp vaak ingeroepen in situaties waarbij hiervan sprake. Wij zijn in het bezit van het Keurmerk Meldcode van de LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling). Dit betekent dat het protocol dat wij volgen bij (het vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling, is goedgekeurd door de LVAK.

Iedereen met een indicatie ‘begeleiding individueel’ of ‘begeleiding groep’ kan bij ons terecht. De indicaties worden gesteld door de gemeente (in het kader van de Wmo) of de reclassering (in het kader van forensische zorg.

Tijdens een intakegesprek bekijken we eerst welke hulp iemand nodig heeft, en of wij die kunnen bieden. Soms is bijvoorbeeld eerst behandeling nodig voordat wij iets kunnen betekenen met ambulante begeleiding of dagbesteding.

Heb je nog geen Wmo-indicatie? Dan kunnen we samen bij jouw gemeente informeren of je hiervoor in aanmerking komt.

Ja, wij zijn 24 uur per dag, 7 dag per week bereikbaar. Dus ook ’s nachts en in het weekend. Onze bereikbaarheidsdienst is er voor cliënten in een crisissituatie, maar ook voor familieleden of verwijzers met een acuut probleem.

Bij voorkeur bij de cliënten thuis. Veel mensen vinden het prettig dat dit in hun vertrouwde omgeving gebeurt. Ook kunnen onze medewerkers zich zo een beeld vormen van iemands situatie thuis. Maar het is ook mogelijk om op een van onze kantoren af te spreken, als dat cliënten om wat voor reden beter uitkomt.

Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk te achten informatie.

IJsselzorg werkt bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling volgens het Protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit houdt in dat wij signalen met cliënten bespreken en samen met eventuele andere instanties op zoek gaan naar oplossingen. Het keurmerk van de LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling) toont aan dat dit protocol aan alle wettelijke eisen voldoet.

Ook zijn wij verplicht om met instanties zoals de reclassering, de officier van justitie en het gevangeniswezen gegevens te delen die van belang zijn voor het inschatten van de recidivekans van cliënten.

Het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens gebeurt volledig in overeenstemming met de AVG.

Lees hier ons volledige privacyreglement.

Wij adviseren cliënten altijd om klachten in eerste instantie met hun begeleider te bespreken. Helpt dit niet, dan volgt er een gesprek met de teamleider van het regiokantoor.

Leidt dit niet tot een oplossing? Dan is het mogelijk om per mail of brief een officiële klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris (zie ook onze klachtenregeling).

Als dit ook niet het gewenste resultaat oplevert, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Zorg.

Voor al het zorggeld dat wij besteden gelden uitgebreide verantwoordingsverplichtingen.

Voor Wmo-gerelateerde zorg leggen wij verantwoording af conform de protocollen die hiervoor zijn opgesteld door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Voor forensische zorg doen wij dit conform de richtlijnen van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Elk jaar leveren wij productieverantwoordingen en accountantsverklaringen in bij alle inkopende gemeenten en de Rijksoverheid.

Ook hebben wij de Governancecode Zorg opgenomen in onze statuten. Dit is een instrument om je bestuur en toezicht zo in te richten dat deze bijdragen aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en aan het maatschappelijk vertrouwen.

heb je vragen?