veelgestelde vragen

Voor welk type hulp kun je bij IJsselzorg terecht? Wie betaalt de zorg? Hoe kom je in aanmerking voor hulp? Bekijk de veelgestelde vragen aan IJsselzorg en onze antwoorden daarop.

Heb je een indicatie voor ambulante begeleiding of dagbesteding? Dan wordt onze hulp rechtstreeks vergoed door de gemeente (Wmo), het zorgkantoor (Wlz) of het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Forensische Zorg). U merkt hier als cliënt verder niets van. De rekening gaat rechtstreeks naar de betreffende verwijzer. IJsselzorg levert GEEN zorg op basis van een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Houd wel rekening met een eigen bijdrage. Meer informatie over de hoogte van de Eigen Bijdrage vindt u hier 

Voor forensische zorg (begeleiding/dagbesteding) geldt geen eigen bijdrage.

Voor cliënten die niet op eigen gelegenheid naar een van onze locaties voor dagbesteding kunnen komen, is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om vervoer vergoed te krijgen.

Vanuit de WMO moet u hiervoor apart een verwijzing ontvangen. De verwijzende gemeente is verantwoordelijk voor de planning en de uitvoering hiervan. Vanuit de Wlz verzorgt en betaalt IJsselzorg het vervoer van en naar de dagbestedingslocatie. Hiervoor maken we gebruik van georganiseerd taxivervoer.

Wij hebben geen wachtlijsten. Heb je een verwijzing? Dan gaan we meteen aan de slag.

Voor hulp bij complexe problematiek. Wij helpen volwassen cliënten die in het dagelijks leven vast lopen op en of meer van de volgende leefgebieden:

• Zingeving
• Wonen
• Financiën
• Sociale relaties
• Lichamelijke gezondheid
• Psychische gezondheid
• Werk en activiteiten

Dat doen we in de thuissituatie.

Daarnaast bieden we creatieve dagbesteding en arbeidsmatige dagbesteding.

We zijn deskundig op het gebied van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Er is zelfs een wekelijks spreekuur. Wij zijn in het bezit van het Keurmerk Meldcode van de LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling). Dit betekent dat het protocol dat wij volgen bij (het vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling, is goedgekeurd door de LVAK.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): Bel de gemeente waarin je woonachtig bent en geef aan dat je hulp nodig hebt. Je kunt daar aangeven dat je graag ondersteuning vanuit IJsselzorg wilt. Zij helpen je verder om de juiste hulp of ondersteuning te vinden. Bij ons ben je welkom!

Wet Langdurige Zorg (WLZ): Heb je een indicatie vanuit het CIZ gekregen? Of heb je al hulp vanuit de Wlz? Neem contact op met IJsselzorg voor meer informatie over onze dienstverlening en wat we eventueel voor jou kunnen doen.

Forensische Zorg (FZ): Vraag je reclasseringscontact naar de mogelijkheden voor ondersteuning door IJsselzorg. Hij/zij kan je via IFZO doorverwijzen wanneer dit nodig is.

Ja, wij zijn 24 uur per dag, 7 dag per week bereikbaar. Dus ook ’s nachts en in het weekend. Onze bereikbaarheidsdienst is er voor cliënten in een crisissituatie, maar ook voor familieleden of verwijzers met een acuut probleem.

Bij voorkeur bij de cliënten thuis. Veel mensen vinden het prettig dat dit in hun vertrouwde omgeving gebeurt. Ook kunnen onze medewerkers zich zo een beeld vormen van iemands situatie thuis. Maar het is ook mogelijk om op een van onze kantoren af te spreken, als dat cliënten om wat voor reden beter uitkomt.

Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk te achten informatie.

IJsselzorg werkt bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling volgens het Protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit houdt in dat wij signalen met cliënten bespreken en samen met eventuele andere instanties op zoek gaan naar oplossingen. Het keurmerk van de LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling) toont aan dat dit protocol aan alle wettelijke eisen voldoet. Dit is een wettelijke verplichting die voor alle professionals in het sociaal domein geldt.

Ook zijn wij verplicht (bij forensische zorg) om met instanties zoals de reclassering, de officier van justitie en het gevangeniswezen gegevens te delen die van belang zijn voor het inschatten van de recidivekans van cliënten.

Het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens gebeurt volledig in overeenstemming met de AVG.

Lees hier ons volledige privacyreglement.

Wij adviseren cliënten altijd om klachten in eerste instantie met hun begeleider te bespreken. Helpt dit niet, dan volgt er een gesprek met de Inhoudelijk Manager of een vertegenwoordiger daarvan.

Leidt dit niet tot een oplossing? Dan is het mogelijk om per mail of brief een officiële klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris (zie ook onze klachtenregeling).

Als dit ook niet het gewenste resultaat oplevert, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Zorg.

Voor al het zorggeld dat wij besteden gelden uitgebreide verantwoordingsverplichtingen.

Voor Wmo-gerelateerde zorg leggen wij verantwoording af conform de protocollen die hiervoor zijn opgesteld door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Voor forensische zorg doen wij dit conform de richtlijnen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) leggen we verantwoording af aan de betrokken zorgkantoren.

Elk jaar leveren wij productieverantwoordingen en accountantsverklaringen in bij alle inkopende gemeenten, de Rijksoverheid en de zorgkantoren.

Ook hebben wij de Governancecode Zorg opgenomen in onze statuten. Dit is een instrument om je bestuur en toezicht zo in te richten dat deze bijdragen aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en aan het maatschappelijk vertrouwen. Een Raad van Commissarissen houdt toezicht op het dagelijks bestuur van IJsselzorg. Deze raad bestaat uit drie leden.

heb je vragen?