Visie

De visie van IJsselzorg op de forensische zorg sluit naadloos aan bij die op de zorg die geleverd wordt in het kader van de Wet op de Langdurige Zorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning:

Onvoorwaardelijke Zorg!

Onvoorwaardelijk betekent in de forensische context dat er geen contra-indicaties zijn, behalve dan de veiligheid van cliënt/patiënt, medewerker en samenleving. We leveren derhalve vaker complexe zorg, dan niet-complexe zorg en werken nauw samen in de forensische “waarde” keten met verschillende formele en informele partners. Op die manier komen we veel en vaak “achter de voordeur” en zijn we dichtbij de patiënt/cliënt.

IJsselzorg levert ambulante begeleiding en dagbesteding binnen het Forensisch Kader. We zien binnen dit kader een trend richting de “ambulantisering” van de zorg. Ditzelfde signaleren we binnen de WLZ en de WMO.

Aangezien professionals van IJsselzorg aan een heterogeen samengestelde doelgroep zorg leveren (WMO/WLZ/FZ) wordt van hen een breed pallet aan kennis verwacht. Hiertoe maken wij gebruik van HBO (Maatschappelijk Werkers) en MBO4 (Ambulant Begeleiders/Activiteiten Begeleiders) geschoolde medewerkers, die ook op het gebied van FZ ruim voldoende kennis hebben van het werken binnen het Forensisch Kader.

Op 31-12-2022 zag het aantal cliënten er als volgt uit:

Het percentage FZ-cliënten uitgedrukt ten opzichte van het totale aantal patiënten in zorg op 31-12-2022 bedraagt: 7,38 procent

3.0 Samenvatting behaalde resultaten:

Pijler 1: Veiligheid en Persoonsgerichte Zorg

IJsselzorg maakt gebruik van een risicotaxatie bij elke cliënt die in zorg komt en bij elke (half-)jaarlijkse evaluatie. IJsselzorg heeft geen contra-indicaties, behalve de veiligheid van patiënt en medewerker. In 2022 is er geen forensische cliënt afgewezen op basis van contra-indicaties.

IJsselzorg voldoet in zijn geheel aan de gestelde kwaliteitseisen zoals die in pijler 1 worden beschreven op het gebied van het opstellen en evalueren van zorg en begeleidingsplannen.

Het netwerk (formeel en informeel) wordt actief betrokken tijdens de begeleiding van de cliënt/patiënt.

Het op en afschalen van de zorg gebeurt in overleg met de Inhoudelijk Manager, zowel op zorgzwaarteniveau als op het niveau van de uren-inzet.

Pijler 2: Forensisch Vakmanschap

Medewerkers van IJsselzorg zijn bevoegd en bekwaam. Jaarlijks wordt dit getoetst door een audit op de normen van de ISO 9001:2015 voor zorginstellingen.

Het programma KFZ (en daarmee het programma FV) zijn opgenomen in de beleidsdoelstellingen 2023-2024.

IJsselzorg is aangesloten bij de branchevereniging Sociaal Werk en maakt gebruik van de gedragscode van de BPSW.

Pijler 3: Organisatie van Zorg

IJsselzorg heeft een werkend kwaliteitsmodel in de vorm van een ISO9001:2015 certificaat.

Als kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) gebruiken wij Qbase en Qlink.

Er is sprake van een duidelijke visie op zorg die vastligt in een meerjarig beleidsplan en het toezicht hierop berust bij de drie-koppige Raad van Commissarissen zoals vastgelegd in de vigerende Governance-eisen.

Op dit moment worden er verkiezingen gehouden voor de OR. Daarin zal ook een medewerker zitting nemen die zich bezig houdt met de uitvoerende forensische zorg.

Pijler 4: Samenwerken

Binnen de (forensische) keten wordt formeel en informeel samengewerkt met allerlei actoren: woningbouwverenigingen, gemeenten, 3RO, Politie, GGZ en bijvoorbeeld de verslavingszorg. Samen vormen we een belangrijke gesprekspartner voor de samenleving, waarin het ambassadeurschap van de forensische zorg bijdraagt aan een genuanceerd beeld hiervan. Bijvoorbeeld door forensische cliënten te laten deelnemen aan dagbestedingsactiviteiten op dezelfde momenten en met dezelfde instrumenten en kansen (eventueel op de arbeidsmarkt) als niet-forensische cliënten.

Planning implementatie KFZ:

Conform de bij de inschrijving/aanbesteding voor 2024 aangeleverde planning inzake de implementatie van het KFZ kan worden vastgesteld dat we als organisatie op schema lopen. Het KFZ is bestudeerd en meer dan eens bestuurlijk aan de orde geweest. De implementatie maakt onderdeel uit van het meerjarig beleidsplan 2023-2024 en is als zodanig voorgelegd aan de RvC.

 

Namens IJsselzorg,

M. Traas, Algemeen Directeur

 

Bijlage: Jaarverslag 2022

heb je vragen?